2.1 Definice použitých pojmů – z pohledu Integrální bezpečnosti

2.1 Definice použitých pojmů – z pohledu Integrální bezpečnosti Na základě analýzy zdrojů [1-6,8-76] je dále uveden souhrn znalostí a odkazy vztahující se k použitým termínům a k jejich definicím, použitým v předložené disertační práci. 2.1.1 Aktiva Aktivem se rozumí

2.4 Informační systémy a technologie

interpretace-vzniku-informace-v-informačním-systému

2.4 Informační systémy a technologie Informace, informační systémy a technologie zahrnují velmi širokou oblast. Informace jsou dnes vedle materiálních, energetických a finančních zdrojů řazeny k základním faktorům, které určují pokrok, a to nejen technologický, ale také pokrok v ostatních oblastech

2.3 Systémy řízení bezpečnosti

Systémy řízení bezpečnosti Systémy řízení bezpečnosti (dále jen SMS) lze rozdělit do tří dimenzí: vertikální rozdělení dle řešení problému (obrázek 5) [2], horizontální rozdělení dle oblastí působnosti (pro účely předložené práce to je drážní doprava) [20] a třetím je rozdělení

2.2 Bezpečnost technických děl

2.2 Bezpečnost technických děl

2.2 Bezpečnost technických děl Současné poznání ukazuje, že při řešení problémů současného světa je pro bezpečnost technických děl nutno zvažovat systémovou podstatu, jednotlivé entity a skutečnost, že u velkých technických děl jde o složité systémy, jejichž struktura je popsána modelem