[1] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Assets of Model Metro Station and Their Criticality. Acta Polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. Praha: ČVUT 2016, s. 29-37.

[2] PROCHÁZKOVÁ, D. Strategické řízení bezpečnosti a udržitelného rozvoje území. ISBN 978-80-7251-243-0. Praha: PA ČR 2007, 202 s.

[3] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Aplikace teorie citlivosti pro zvýšení bezpečnosti kritické infrastruktury. RRTD 2020. ISBN 978-80-01-06786-4. Praha: ČVUT 2020, s. 37-65.

[4] KERTIS, T. Bezpečnostní plán vybrané stanice pražského metra. Diplomová práce. Praha: ČVUT 2015, 95 s.

[5] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Identification of Assets of Metro Operation in Praha and Determination of their Criticality. In: Proceeding of the 29th European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services 2019. doi: 10.3850/978-981-11-2724-3_0621-cd

[6] PROCHÁZKOVÁ, D. Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení. 978-80-01-06180-0, e-ISBN 78-80-01-06182-4. Praha: ČVUT 2017, 364 s. http://hdl.handle.net/10467/72582

[7] KERTIS, T. Závěrečná zpráva – Bezpečnostní výzkum provozu pražského metra (2016-2021) (neveřejné). Praha: ČVUT 2021, 71 s.

[8] UN Human Security Unit. Human Security in Theory and Practice. New York: United Nations 2009. Dostupné z: https://www.undp.org/content/dam/turkey/docs/news-from-newhorizons/issue-41/UNDP-TR-HSHandbook_2009.pdf

[9] UN. Human Development Report. New York: UN 1994. Dostupné z: www.un.org.

[10] NOVOBÍLSKÝ, P., KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Cyber Security of Metropolitan Railway Communication Infrastructure. In: Risk of Business and Territorial Processes. ISBN 978-80-7561-021-8. Ústí nad Labem: FVTM UJEP 2016, s. 78-91.

[11] DPP. 2020 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. [online]. 2020 [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/dpp-vdatech

[12] FEMA. Guide for All-Hazard Emergency Operations Planning. Washington, DC: FEMA 1996. Dostupné z: http://www.fema.gov/pdf/plan/slg101.pdf

[13] PROCHÁZKOVÁ, D. Metodika stanovení závažných živelných a jiných pohrom pro potřeby veřejné správy. V: Fire Safety 2004. ISBN 80-86634-43-4 Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2004, 78 s.

[14] PROCHÁZKOVÁ, D. Krizové řízení pro technické obory. ISBN 978-80-01-05292-1. Praha: ČVUT 2013, 303 s.

[15] ARCHIV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Archivní katalog [online]. 2020 [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: http://www.ahmp.cz/

[16] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Identifikace aktiv provozu pražského metra a stanovení jejich kritičností. RRTD 2018. ISBN 978-80-01-06515-0. Praha: ČVUT 2018, s. 92-108.

[17] PROCHÁZKOVÁ, D. Analýza a řízení rizik. ISBN:978-80-01-04841-2. Praha: ČVUT 2011, 405 s.

[18] KORECKÝ, M., TRKOVSKÝ, V. Management rizik projektů. ISBN 978-80-247-3221-3. Praha: Grada 2011, 583 s.

[19] KERTIS, T. Porovnání přístupů pro řízení bezpečnosti v dopravě. V: Rizika podnikových a územních procesů a poznatky pro krizové řízení. ISBN 978-80-01-06033-9. Praha: ČVUT 2016, s. 34-59.

[20] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Tools for Risk Management of Model Metro Station. In: Smart Cities Symposium Prague 2016. ISBN 9781509011162. New York: IEEE 2016.

[21] PROCHÁZKOVÁ D. Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly. ISBN 978-80-01-06480-1. Praha: ČVUT 2018, 222 s. http://hdl.handle.net/10467/78442

[22] PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., LUKAVSKÝ, J., DOSTÁL, V., PROCHÁZKA, Z., OUHRABKA, L. Řízení rizik procesů spojených s provozem technického díla během jeho životnosti. ISBN 978-80-01-06675-1. Praha: ČVUT 2019, 465 s. http://hdl.handle.net/10467/85867, doi:10.14311/BK.9788001066 751

[23] PROCHÁZKOVÁ, D. Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. ISBN 978-80-01-04842-9. Praha: ČVUT 2011, 369 s.

[24] NOVÁK, M., PŘENOSIL, V., SVÍTEK, M., VOTRUBA, Z. Spolehlivost hybridního systému. V: Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů. ISBN 80-03298-2-9. Praha: Neural Network World, 2005, s. 23-24.

[25] PROCHÁZKOVÁ, D. Safety of Complex Technological Facilities. ISBN 978-3-659-74632-1. Saarbruecken: Lambert Academic Publishing, 2015, 244 s.

[26] PROCHÁZKOVÁ, D. Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury. ISBN 978-80-01-05245-7. Praha: ČVUT 2013, 223 s.

[27] PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., KERTIS, T. Bezpečnost složitých kritických technologických systémů. V: Sborník z Mezinárodní konference Bezpečnostní technologie, systémy a management 2015. ISBN 978-80-7454-559-7. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2015, 240 s.

[28] ZAIRI, M. Total Quality Management for Engineers. ISBN 9781855730243 Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 1991, 192 s.

[29] PROCHÁZKA, T. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Diplomová práce VŠFS, Praha 2008, 107 s.

[30] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Plán řízení rizik spojených s provozem stanice metra. Sborník z XXV. Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. ISBN 978-80-214-5321-0. Brno: VUT 2016, s. 399-416.

[31] GLENDON, I. A., et al. Human Safety and Risk Management. ISBN 0-8493-3090-4. Boca Raton: CRC Press 2006, 488 s.

[32] ČR. Směrnice rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008, o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. Brusel: Úřední věstník Evropské unie, 2008. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:CS:PDF

[33] PROCHÁZKOVÁ, D. Bezpečnost kritické infrastruktury. ISBN: 978-80-01-05103-0. Praha: ČVUT v Praze 2012. 318 s.

[34] ČR. Zákon č. 240/2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). V: Sbírka zákonů. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240

[35] ČR. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. V: Sbírka zákonů. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-432

[36] IAEA. Assessment of Defence in Depth for Nuclear Power Plants. In: Safety Report Series No. 46. ISBN 92–0–114004–5. Vienna: IAEA, 2005, 119 s.

[37] IEC. ISA IEC 62443-4-1. Security for Industrial Automation and Control Systems, Part 4-1: Secure Product Development Lifecycle Requirements. Geneva: IEC 2018.

[38] INCOSE. [online]. 2020 [cit. 2020-12-23]. Dostupné z: https://www.incose.org/products-and-publications/sos-primerh

[39] BOARDMAN, J., SAUSER, B. System of Systems – the Meaning of of. V: IEEE/SMC International Conference on System of Systems Engineering. Los Angeles: CA, 2006. 6 s. doi: 10.1109/SYSOSE.2006.1652284

[40] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Reduce of Criticality of Critical Infrastructure Facilities in the Railway Domain. V: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings – Czech Technical University in Prague. Praha: IEEE 2015. Str. 1-4. doi: 10.1109/SCSP.2015.7181565.

[41] PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., LUKAVSKÝ, J., BERAN, V., ŠINDLEROVÁ, V. Řízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozu. ISBN 978-80-01-06609. Praha: ČVUT 2019, 207 s. http://hdl.handle.net/10467/8446634

[42] IAEA. IAEA Safety Glossary: 2018 Edition. Vienna: IAEA 2018. 261 s. Dostupné z: https://www.iaea.org/publications/11098/iaea-safety-glossary2018-edition

[43] PROCHÁZKOVÁ, D., KERTIS, T., PROCHAZKA, J., PROCHAZKA, Z. Železnice – jejich rizika a nástroje pro řízení bezpečnosti. V: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. ISBN 978-80-01-06515-0. Praha: ČVUT 2018, s. 128-169.

[44] BOSSEL, H. Systeme, Dynamik, Simulation – Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. ISBN 3-8334-0984-3. Norderstedt/Germany: Books on Demand 2004, 400 s.

[45] PROCHÁZKOVÁ, D. Study of Disasters and Disaster Management. ISBN 978-80-01-05246-4. Praha: ČVUT 2013. 202 s.

[46] OECD. Guidance on Safety Performance Indicators. Guidance for Industry, Public Authorities and Communities for developing SPI Programmes related to Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response. Paris: OECD 2002, 191 s.

[47] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Description of Safety Management Systems in Transportation. V: Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management Vol.5, No 9, June 2017. ISSN 2453-9813 (Online) DeGruyter 2017, DOI https://doi.org/10.1515/jepsem-2017-0003

[48] KERTIS, T. Introduction of Modern Approaches of Ensuring Safety into Business Processes in Railway Industry. V: Vybraná rizika podnikových procesů 2015. ISBN 978-80-01-05831-2. Praha: ČVUT, s 26-38.

[49] ČR. ČSN EN ISO 9001:2015 (01 0321). Systémy managementu kvality – Požadavky. Praha: ÚNMZ 2016.

[50] ČR. ČSN EN 61508-1 ed. 2 (180301). Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 1: Všeobecné požadavky. Praha: ÚNMZ, 2011.

[51] ČR. Zákon č. 181/2014, Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Sbírka zákonů. http://www.zakonyprolidi. cz/cs/2014-181

[52] ČR. ČSN ISO/IEC 27000 (36 9790) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Přehled a slovník. Praha: ÚNMZ, 2010

[53] IEC. IEC TS 62443-1-1:2009 Industrial Communication Networks – Network and System Security – Part 1-1: Terminology, Concepts and Models. ISBN 978-2-88910-710-0. Geneva: IEC 2009.

[54] ČR. ČSN ISO/IEC 15408-1 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT – Část 1: Úvod a všeobecný model. Praha: ČNI 2001.

[55] ČR. Předpisy. Letecká informační služba [online]. Praha: Řízení letového provozu České republiky. http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm

[56] EU. DIRECTIVE 2004/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OFTHE COUNCIL of 29 A pril 2004 on safety on the Community’s railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification (Railway Safety Directive). Brussels: EC, 2002.

[57] EU. Commission Implementing Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No 352/2009 Text with EEA relevance. Brussels: EC, 2013.

[58] ČR. Vyhláška číslo 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a železniční dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách.
Dostupné z: https://www. zakonyprolidi.cz/cs/2006-376

[59] UNIFE. IRIS International Railway Industry Standard. Brussles: UNIFE, 2012. Dostupné z: http://www.iris-rail.org/

[60] ČR. ČSN EN 50126-1 (333502). Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) – Část 1: Generický proces RAMS. Praha: ÚNMZ, 2019.

[61] ČR. ČSN EN 50129 (34 2675). Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy. Praha: ČNI, 2003.

[62] ČR. ČSN EN 50128 ED.2 (34 2680). Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Software pro drážní řídicí a ochranné systémy. Praha: ÚNMZ, 2012.

[63] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Cyber Security of Underground Railway System Operation. V: Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 – 26.05.2017. ISBN 978-1-5386-3825-5. Praha: ČVUT 2017, s. 1-4

[64] MOOS, P., MALINOVSKÝ, V. Informační systémy a technologie. ISBN 80-903298-5-3. Praha: ČVUT Fakulta dopravní. 2006.

[65] KERTIS, T., PROCHAZKOVA, D. Informační výkon a kybernetické příčiny dopravních nehod. V: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha, 07.12.2017. SBN 978-80-01-06351-4. Praha: ČVUT 2017, s. 44-59.

[66] VITOUS, M. Cobit 5 v malých a středních firmách. V: IT Systems: specializovaný měsíčník o podnikové informatice. Brno: CCB 2000.

[67] SVOBODA, V., SVÍTEK, M. Telematika nad dopravními sítěmi. ISBN 80-01-03087-3. Praha: ČVUT 2004, 263 s.

[68] PROCHÁZKOVÁ, D., SRP, J., PROCHÁZKA, J. Analysis of Cyber Networks in a System Concept. V: Proceedings of the 2013 International Conference on Systems, Control, Signal Processing and Informatics. Recent Advances in Systems, Control, Signal Processing and Informatics. ISBN 978-1-61804-204-0, Rhodes Island: Europment 2013, s. 102-109.

[69] MOOS, P., ZELINKA, T., MALINOVSKÝ, V. Telekomunikační služby. ISBN 978-80-01-03598-6. Praha: ČVUT 2007, 176 s.

[70] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Parameters Strengthening Information Power Supporting the Rail Systems Safety. In: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World, Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim Norway. London: CRC Press 2018. doi: https://doi.org/10.1201/9781351174664

[71] EU. Projekt SESAMO: Security and Safety Modelling [online]. ARTEMIS Joint Undertaking, c2012-2017 [cit. 2020-12-23]. Dostupné z: http://sesamoproject.eu/ [72] KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ METROPROJEKTU PRAHA A. S. Publikace IV. C2. 2008. Praha: DISKUS DATASERVIS, spol. s r.o. 2008. Dostupné z: https://www.praha.eu/public/0/a3/da/186337_4_Publikace_IV._C2.pdf

[73] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Impacts of Lacks in Design of Control Systems in Rail Transportation. V: 2018 Smart City Symposium Prague (SCSP), Prague, 2018, Praha: IEEE 2018. s. 1-6. DOI: 10.1109/SCSP.2018.8402668.

[74] CENELEC. EN 62290-1: Railway Applications. Urban Guided Transport Management and Command/control Systems. System principles and fundamental concepts. Brussels: EC for Electrotech. Standardization 2014.

[75] ČR. ČSN EN 62267 (333532) Drážní zařízení – Automatizovaná městská doprava s vyhrazenou vodicí dráhou (AUGT) – Bezpečnostní požadavky. Praha: ÚNMZ, 2010.

[76] ČR. ČSN EN 50159 (34 2670). Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech. Praha: ÚNMZ, 2011.

[77] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Risk Management Plan for Metro Station. In: Risk, Reliability and Safety. Innovating Theory and Practice. 26th European
Safety and Reliability Conference ESREL 2016. Glasgow, 25.09.2016 – 29.09.2016. ISBN 978-1-138-02997-2. Londýn: Taylor & Francis Group. 2017,
s. 209-217.

[78] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Judgement of Level of Integral Safety that Ensured the Risk Management Plan for Metro Station Operation. V: Global
Existential Risks. Bratislava, 15.11.2016. ISBN 978-80-89753-10-9. Žilina: STRIX n.f., Žilina. 2017, s. 39-51.

[79] PROCHÁZKA, J., KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Zdroje rizik pro dopravu na železnici v ČR. In: JuFos 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno,
16.04.2017. ISBN 978-80-214-5486-6. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2017, s. 283-291.

[80] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Railway Accidents in the Czech Republic, Causes of Risks and their Mitigation. V: Safety and Reliability – Theory and
Applications. ESREL 2017. Portoroz, 18.06.2017 – 22.06.2017. ISBN 978-1-138-62937-0. London: Taylor & Francis. 2018, s. 1667-1673.

[81] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Posouzení kritičnosti plánu řízení rizik pro metro. V: Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. ISBN 978-80-01-06033-9. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, s. 60-75.

[82] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D. Judgement of Conformity Level of Legislation with the Normative for Ensuring the Safety of Railway Systems from the perspective of Integral Safety. In: ExFoS 2017 – Expert Forensic Science 2017. Brno, 27.01.2017 – 28.01.2017. ISBN 978-80-214-5459-0. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství 2017, s. 368-374.

[83] PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., KERTIS, T. Domains of Railway Traffic in the Czech Republic, which need the Safety Improvement. V: Vol. 11
(2017): Modernization of Railway – IRICoN 2017. Praha, 10.05.2017. ISBN 978-80-01-06297-5 (online). Praha: Acta Polytechnica CTU Proceedings 2017, s. 53-62. https://doi.org/10.14311/APP.2017.11.0053

[84] KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKA, Z. Rizika spojená s provozem na železnici. V: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2018. ISBN 978-80-01-06464-1. Praha: ČVUT 2018, s. 1-9.

[85] VOTRUBA, Z., KALIKA, M., KLEČÁKOVÁ, J. Systémová analýza. Praha: ČVUT 2004, 187 s.

[86] KNÁPEK, J. Přednášky k předmětu Systémové inženýrství. Praha: ČVUT 2012.

[87] BODE, H. W. Network Analysis and Feedback Amplifier Design. New York: Van Nostrand 1945. 551 s.

[88] GEHER, K. Theory of Network Tolerances. Budapest: Akademiai Kiado 1971, 184 s.

[89] GEHER, K. The Theory of Sensitivity Invariants and Their Application to Optimization of Tolerances and Noises. V: Periodica Polytechnica. Budapešť: Institute of Telecommunication and Electronics, Technical University Budapest 1974, s. 25-34.

[90] GAJDOŠÍK, L. Počítačová identifikace obvodů. Studijní podpora. ISBN 978-80-248-1483-4. Ostrava: VŠB-TUO 2007, 149 s.

[91] KOLÁŘ, J. Grafy. Praha: ČVUT 1984, 231 s.

[92] GEPHI – The Open Graph. Gephi.org. 2017. https://gephi.org/

[93] FRUCHTERMAN, T. M. J., & REINGOLD, E. M. Graph Drawing by ForceDirected Placement. V: Software: Practice and Experience. John Wiley &
Sonns 1991, s. 1129-1164. https://doi.org/10.1002/spe.4380211102

References used in articles of Integral Safety