2.1 Definice použitých pojmů – z pohledu Integrální bezpečnosti

2.1 Definice použitých pojmů – z pohledu Integrální bezpečnosti Na základě analýzy zdrojů [1-6,8-76] je dále uveden souhrn znalostí a odkazy vztahující se k použitým termínům a k jejich definicím, použitým v předložené disertační práci. 2.1.1 Aktiva Aktivem se rozumí

4.2 Zpracování a analýza dat

4.2 Zpracování a analýza dat Pro odvození závislostí ve složité kritické infrastruktuře, v případě použití, tj. infrastruktura metra, je v předložené práci použita teorie citlivostí, kterou lze ocenit sílu jednotlivých závislostí, tj. míru jejich zranitelnosti, což znamená schopnosti závislostí způsobit

3. Data o provozu metra v Praze a jeho řídicích systémů

Metro Praha - integrální bezpečnost

3. Data o provozu metra v Praze a jeho řídicích systémů Data o provozu metra – Pražské metro je velký komplexní, tzn. velmi složitý, systém. Každý složitější systém se skládá z několika subsystémů, vazeb a toků mezi nimi. Subsystémy lze dělit

2.4 Informační systémy a technologie

interpretace-vzniku-informace-v-informačním-systému

2.4 Informační systémy a technologie Informace, informační systémy a technologie zahrnují velmi širokou oblast. Informace jsou dnes vedle materiálních, energetických a finančních zdrojů řazeny k základním faktorům, které určují pokrok, a to nejen technologický, ale také pokrok v ostatních oblastech

2.2 Bezpečnost technických děl

2.2 Bezpečnost technických děl

Bezpečnost technických děl Současné poznání ukazuje, že při řešení problémů současného světa je pro bezpečnost technických děl nutno zvažovat systémovou podstatu, jednotlivé entity a skutečnost, že u velkých technických děl jde o složité systémy, jejichž struktura je popsána modelem SoS

2.1 Definice důležitých pojmů v integrální bezpečnosti

2.1 Definice důležitých pojmů v integrální bezpečnosti

Souhrn znalostí a odkazy vztahující se k použitým termínům a k jejich definicím, použitým k tématu integrální bezpečnost. 2.1.1 Aktiva Aktivem se rozumí fyzická, logická či kybernetická položka, která určuje strukturu a chování sledovaného systému [6]. Výsledky prací [1,4] poskytují

Úvod k Integrální Bezpečnosti

Metro Praha - integrální bezpečnost

Předmluva k elektronickému přepisu disertační práce k tématu Integrální Bezpečnost Články k integrální bezpečnosti jsou přepisem disertační práce Ing. Tomáš Kertis v názvem “Posouzení bezpečnosti vybraného kritického objektu z pohledu integrální bezpečnosti a návrh na snížení kritičnosti objektu” obhájené dne