4.1 Expertní metoda použitá pro sběr dat

Expertní metoda resp. metody dle [86] využívají znalosti a praktické zkušenosti expertů v příslušném oboru k získání: odhadů neměřitelných veličin, odhadů údajů, které nejsou k dispozici a jejichž získání by bylo neúměrně náročně, odhadů budoucího vývoje (stavu), návrhu tvůrčích řešení, apod. Typickým využitím expertů jsou v uvedené množině metod úzké specializované problémy, anebo zejména obecné, složité a komplexní problémy (tj. složitě a špatně strukturované, slabě formalizované, jedinečné a neopakovatelné, s nedostatkem či úplnou absencí objektivní kvalitativní informace, apod.) [86]. Expertní šetření probíhalo v následujících fázích:

 1. Výběr expertů.
 2. Získání expertních výpovědí.
 3. Vyhodnocení expertních výpovědí.

Kvalita výběru expertů přímo ovlivňuje kvalitu získaných výsledků analýzy. Rozhodujícími vlivy jsou počet expertů (tj. pro statistickou významnost získaných výsledků) a jejich relevantní vlastnosti (např. kompetentnost, kreativita, vztah k tématu, konformita, analytické myšlení a šíře myšlení, konstruktivnost, sebekritičnost, tolerance) [86]. Určení počtu expertů a výběr vhodných vlastností jsou parametry závislé na výběru metody pro získání expertních výpovědí a zároveň tímto ovlivňují náklady na analýzu, tj. finanční i časové.

Získání expertních výpovědí může probíhat více způsoby, a to dle [86] podle: způsobu komunikace organizátorů s experty, úrovně komunikace mezi experty během expertního šetření, opakovanosti zjišťování informací, stupně standardizace.

Pro účely disertační práce byla zvolena vícestupňová metoda Delphi.

4.1.1     Vícestupňová metoda Delphi

Uvedená vícestupňová metoda Delphi [23,86] 1Delphi method – Wikipedia je metodou získání expertních výpovědí s následujícími vlastnostmi [86]:

 • více kolové anketní šetření se zpětnou vazbou,
 • dochází k systematickému zpřesňování názoru skupiny expertů,
 • anonymita expertů,
 • zpětná vazba informací,
 • experti mají před dalším kolem k dispozici skupinový názor i netypické názory,
 • možnost přihlížet k okolnostem, které si expert dříve neuvědomoval, resp. možnost přehodnocení netypického názoru,
 • pokud expert trvá na netypickém názoru, musí jej odůvodnit.

Získání výpovědí probíhá ve více kolech, ve kterých dochází k postupnému upřesňování posledních výsledků. Ukončení metody nastává při dosažení “shody” expertů, nebo je-li dosaženo stability individuálních výpovědí [86]. Nevýhodou metody Delphi je její časová náročnost a vyšší pracnost zpracování otázek se zacílením k požadovaným výsledkům, zpracování anketních dotazníků a interpretace výsledků pro jejich doplnění v dalším kole, resp. stupni odpovědí.

Vyhodnocení expertních výpovědí probíhá dle [86] ve dvou fázích: určení skupinového názoru, a posouzení kvality získaných informací. Určení skupinového názoru lze provést pomocí kvantitativních (aritmetický průměr, modus nebo medián, rozdělení, statistické charakteristiky – rozptyl, kvantilové rozpětí, intervalové odhady, charakteristiky rozdělení) nebo kvalitativních odhadů (nominální stupnice, převod na bodovou kvantitativní stupnici, formalizace a kvantifikace odpovědí).

Expertní metoda - Metoda Delphi
Dephi method

4.1.2     Využití metody Delphi pro bezpečnostní výzkum provozu metra

Cílem výzkumu provedeného ve spolupráci se zaměstnanci Dopravního podniku hl. m. Prahy bylo ověření metod pro hodnocení kritické infrastruktury a určení kritičností prvků systému. Výzkum probíhal formou expertního šetření. Každý expert byl dotazován pomocí elektronického formuláře [5,16], k jeho vyplnění byl dotázán e-mailem.

Skupina expertů byla volena na základě referencí od vybraných zaměstnanců provozovatele metra a od vybraných poskytovatelů služeb a dodavatelů klíčových zařízení potřebných pro provoz metra. Každý, takto oslovený expert měl možnost doporučit další vhodné experty v následujících oblastech: bezpečnost práce a ochrana zdraví personálu, ochrana majetku, ekonomika provozu, ochrana cestujících, technická a funkční bezpečnost provozu.

Podmínkou pro doporučení experta do expertního týmu byla jeho dlouholetá znalost provozu metra s praxí v různých oblastech uvedených výše a na různých úrovní řízení, tj.: strategické řízení, taktické a projektové řízení, operativní řízení, technický pracovník, technické práce.

Celkem bylo osloveno 18 expertů, kteří byli před zahájením šetření požádáni o vyplnění krátkého dotazníku pro určení kvalifikace experta dle [86].

Dotazování metodou Delphi bylo členěno celkem do 3 fází:

 1. Identifikace aktiv (funkce, místa a části systému metra, která jsou důležitá pro jeho bezpečný provoz).
 2. Určení důležitosti a zranitelnosti.
 3. Scénáře dopadů vybraných pohrom.

Po skončení každého kola dotazování byly výsledky vyhodnocené, a v případě neshod se provedlo upřesnění a odůvodnění, které probíhalo i v několika iteracích. Průběh šetření a jednotlivé otázky pro každé kolo jsou uvedené v příloze A.

4.1.3     Použité stupnice

V uvedeném bezpečnostním výzkumu a v předložené disertační práci pracujeme s kritičností K, jakožto funkce důležitosti D a zranitelnosti Z, v souladu s definicí v odstavci 2.1.3:

K = D x Z 

(21)

Uvedené veličiny jsou závislé na tom, v jaké úrovni systému řízení bezpečnosti danou veličinu posuzujeme, tj. dle přístupu Defence-In-Depth (odstavec 2.1.7 a 2.3.4) a podle zdroje [18] sledujeme následující úrovně (podrobnější popis úrovní pro účely předmětného výzkumu je v příloze A):

 1. Bezpečný provoz metra za normálních podmínek (úroveň řízení L1).
 2. Bezpečný provoz metra za abnormálních podmínek (úroveň řízení L2).
 3. Bezpečný provoz metra při větších odchylkách / zvládání havárií
  (úroveň řízení L3).
 4. Řízení provozu a aktiv metra v případě kritických podmínek
  (úroveň řízení L4).
 5. Řízení provozu a aktiv metra v případě extrémních podmínek
  (úroveň řízení L5).

Pro veličiny D a Z byly použité ordinální škály, tj. stupnice v rozmezí 1 až 3, se zvážením kritérií pro kritickou infrastrukturu [34,35]. Popis každé číselné hodnoty je uveden v odstavci A.2.1 přílohy A.

Rozdělení pohrom do kategorií relevantní, specifické a kritické dle přístupu All-Hazard-Approach (odstavec 2.1.2 a 2.1.7).

4.1 Expertní metoda použitá pro sběr dat
Štítky:            

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *