AI Artificial Intelligence (Umělá inteligence)
ARS Автоматическaя регулироврка скорости
(Automatická regulace rychlosti – zabezpečovací zařízení)
ASDŘ Automatický systém dispečerského řízení
ASDŘ-D ASDŘ dopravní
ASDŘ-E ASDŘ elektro
ASDŘ-O ASDŘ osvětlení
ASDŘ-T ASDŘ technický/technologický
ATC Automatic Train Control (Automatické řízení vlaku)
ATO Automatic Train Operation (Automatický provoz vlaku)
ATP Automatic Train Protection (Automatická ochrana vlaku)
CC Common Criteria (Společná kritéria)
CIA Confidentiality, Integrity, Availability
(Důvěrnost, integrita (celistvost), dostupnost)
COBIT Control Objectives for Information and Related Technology
(řízení cílů pro informační a související technologie)
CSM Common Safety Methods (Společné bezpečnostní metody)
CST Common Safety Targets (Společné bezpečnostní cíle)
ČR Česká republika
E/E/PE Electric/Electronic/Programmable Electronic systems
(Elektrické, elektronické a programovatelné elektronické systémy)
EU European Union (Evropská unie)
FTA Fault Tree Analysis (Analýza stromem poruch)
GOA Goal of Automation (Cíl automatizace)
IEC International Electrotechnical Commission
(Mezinárodní elektrotechnická komise)
IRIS International Railway Industry Standard
(Mezinárodní standard drážního průmyslu)
ISMS Information Security Management System
(Systém řízení zabezpečení informací)
Seznam zkratek
Disertační práce – str. 10 / 124
ISO International Organization for Standardization
(Mezinárodní organizace pro normalizaci)
ITIL Information Technology Infrastructure Library
(Knihovna infrastruktury informačních technologií)
KI Kritická infrastruktura
LZA Liniový zabezpečovač pro trať A pražského metra
MHD Městská hromadná doprava
MS Microsoft (společnost)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
OSN Organizace spojených národů
PC Personal Computer (Osobní počítač)
(P)CD (Probability of) Proper Decision
(Pravděpodobnost správného rozhodnutí / správné rozhodnutí)
RAMS Reliability, Availability, Maintainability, Safety
(Bezporuchovost, dostupnost, udržovatelnost, bezpečnost)
SDM Sdělovací a zabezpečovací dispečink metra
SMS Safety Management System (Systém řízení bezpečnosti)
SoS System(s) of Systems (Systém(y) systémů)
SPT Samostatný provozní technik
SW Software
SZZ Staniční zabezpečovací zařízení
TQM Total Quality Management (Řízení celkové jakosti)
TSS Total Safety Systems (Systémy celkové bezpečnosti)
TPS Total Preventive Systems (Systémy celkové prevence)
UGTMS Urban Guided Transport Management and Control System
(Systém řízení městské kolejové dopravy)
UPS Uninterruptible Power Supply/Source
(Zdroj nepřerušovaného napájení)
VKV Velmi krátké vlny
VZZ Vlakové zabezpečovací zařízení

Zkratky pro články Integrální bezpečnost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *